• دفتر مرکزی:

  هرات، درب خوش، مقابل جاده خواجه محمد تاکی، مجتمع پسران صادقی.

 • مبایل:

  24 00 00 93799+  –  83 58 223 040

 • دفتر کابل:

  کابل، بین سرک 7 و 8 قلعه فتح الله

 • مبایل:

  88 85 99 93795+

 • دفتر غزنی:

  غزنی، کوچه سره میاشت، روبروی حج و اوقاف.

 • مبایل:

  58 59 46 93799+

فرم ارتباط با ما

به ما ایمیل بفرستید